PDA

View Full Version : PHÂN BIỆT NGHĨA CỦA TỪ  1. Phân biệt Custom/Customs/Customize
  2. Phân Biệt Complement/Compliment/Supplement/Implement
  3. Phân biệt confer/infer/refer/prefer/
  4. Phân biệt be effective/take effect/come into force
  5. Phân biệt Respective và Respectful
  6. Phân biệt Derive và Deprive
  7. Phân Biệt Các Tính Từ "Giống Nhau" nhưng nghĩa khác nhau
  8. Phân biệt Obtain và Detain