PDA

View Full Version : NGỮ PHÁP TOEIC 1. Subject and Verb
 2. Coordinating Conjunction
 3. To Infinitives
 4. Noun Clause - Mệnh Đề Danh Từ
 5. Gerunds
 6. Preposition - Giới Từ
 7. Articles and Nouns - Mạo Từ và Danh Từ
 8. Adjectives - Tính Từ
 9. Adverb Clause - Mệnh Đề Trạng Từ
 10. Comparisons
 11. Adverb
 12. Any/some/no/not/none
 13. Expression of Quantity - Cách Dùng Từ Chỉ Số Lượng
 14. Tenses (thì)
 15. Hỏi Đáp Từ Vựng
 16. Phân Biệt Some time, Some times, Sometime, và Sometimes
 17. Modal Verb
 18. Linking Verbs
 19. TOEIC Translattion